Serat padhalangan ringgit purwa jilid XXXI-XXXVII


Pengarang : Mangkunagara VII, K.G.P.A.A.
Lokasi : Perpustakaan USD
Tahun : 1932


Deskripsi Buku



Buku Terkait


Moleong, Lexy J.
2006
Perpustakaan USD
Winkel, W.S.
1987
Perpustakaan USD
Kasali, Renald ( Pengarang )
2015
Perpustakaan USD
Wardaya, Baskara T. ( Editor )
2017
Perpustakaan USD